Klauzula informacyjna

     1. Administratorem przekazywanych danych osobowych jest firma P.P.H. KEMIKO sp. Z o.o. z siedzibą przy ul. ul. Czerniakowska 28 A lok XXX C, 00-714 Warszawa, adres e-mail: info(at)kemiko.com.pl
     2. Celem zbierania danych jest realizacja kontaktów handlowych.
     3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych,a po 25 maja 2018 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.)
     4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji kontaktów handlowych. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe realizowanie kontaktów handlowych.
     5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
     6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
     7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.
     8. Czas przetwarzania jest zgodny z Ustawą o Rachunkowości i wynosi 5 lat dla dokumentów finansowych lub 1 roku, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla pozostałych.